6. Kada je vreme za računar u detinjstvu? DECA RASTU UZ RAČUNAR

U ovom (šestom) poglavlju:

Kada je vreme za računar u dečijem životu?
Softveri za decu od šest meseci do tri godine
Kada dete može da samostalno koristi računar?
Pitanja iz jednog istraživanja


Delovi teksta:

Тraganje za odgovorima na pitanje „KADA?“ (u smislu uzrasta deteta) najbolje je početi traženjem odgovora na pitanja koja sebi postavljamo kada učimo dete:
Da li ono što će naučiti i način na koji ga učimo podstiče njegov razvoj?
Koje su psiho-fizičke mogućnosti i specifičnosti deteta sa kojim radimo?
Da li je ono što učimo dete u skladu sa načinom na koji se ono razvija i uči?

Na sličan način, kada kao roditelji, učimo dete, sledimo principe:
Učimo dete jer verujemo, mislimo ili znamo da je ono što ga učimo bezbedno za njega, korisno za njegov razvoj i kasniji život;
Verujemo, pretpostavljamo ili znamo da će, ono što ga učimo moći da usvoji ili savlada uz napor koji neće biti van njegovih mogućnosti, i da će ono pokazati interesovanje za ono što ga učimo;
Pokušavamo da ga učimo na načine za koje verujemo, pretpostavljamo ili znamo da će biti uspešni u ostvarivanju našeg cilja da dete nešto nauči ili usvoji određenu veštinu;

Tokom vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom, posebna pažnja se posvećuje:
procesu učenja i interakciji sa detetom (kroz koju mi odrasli, učimo i planiramo sledeće postupke osluškujući samo dete) i
preispitivanju (evaluaciji) i analizi valjanosti i ostvarenosti procesa učenja i ciljeva i zadataka koje smo zacrtali.

Pri tome se uvek ima u vidu da je dete aktivan činilac svoga razvoja. „…Dete u vaspitno-obrazovnom procesu nije pasivni objekat koji obrañuju odrasli. Dete uvek ima svoj deo inicijative u tom procesu koja se zasniva na radoznalosti kao prirodnoj težnji da se shvati, oproba, upozna i nauči. Osim toga, kod njega je prisutna sopstvena motivacija za razvoj koja se ogleda u prijemčivosti deteta za one uticaje iz sredine koji idu u susret njegovim razvojnim i ličnim potrebama, ali i zatvorenosti za one koji mu ne odgovaraju…''
Izvor: Kamenov Dr Emil, „Model osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom”, Novi Sad, 1995. str. 6

Motivisanost deteta za korišćenje računara i želja da se oproba u različitim programima prva je potvrda da je predškolski period vreme kada treba početi sa primenom informacione tehnologije u vaspitno obrazovnom radu.

...

Za decu uzrasta DO TRI GODINE specifično je fizičko, opažajno i čulno saznavanje svoga tela i sveta koji ih okružuje. Oni, pre svega uče da hodaju, trče, govore, stupaju u socijalne odnose sa drugom decom i ljudima. Ona svet spoznavaju prvenstveno svojim čulima – vidom, sluhom, ukusom, mirisom, i dodirom. Činjenica je da informaciona tehnologija može, na jedan specifičan i pojednostavljen način, biti deo iskustva deteta do tri godine. Pa ipak, njen uticaj na ovom uzrastu nije velik i ne predstavlja odgovor na realne potrebe deteta ovog uzrasta.

Danas u svetu postoje računarski programi koji su namenjeni upravo ovom uzrastu dece. Autori ovakvih softvera obrazlažu ono što rade činjenicom da je period od šest meseci do tri godine kritičan period za razvoj ljudske inteligencije, a da softver koji prave poštuje razvojne
mogućnosti i karakteristike učenja ovog uzrasta. Jedan od prvih softvera namenjenih deci uzrasta od šest meseci do tri godine bio je „Baby WOW“.

...

Kada govorimo o primeni informacione tehnologije i njenom uticaju na decu IZNAD TRI GODINE većina autora se slaže da je razvojno opravdano adekvatno primenjivati informacionu tehnologiju na ovom uzrastu. Ovome idu u prilog podaci istraživanja koja se bave mogućnošću deteta, ovog uzrasta, da samostalno koristi računar.
Prema jednom istraživanju3 obavljenom na uzorku od 1000 roditelja dece od šest meseci do šest godina dobijeni su podaci prema kojima je zaključeno da DETE OD OKO TRI GODINE I SEDAM
MESECI SPOSOBNO DA NAUČI DA SAMOSTALNO KORISTI RAČUNAR.Slika 24: Samostalnost u korišćenju računara dece odreñenog uzrasta

...

I, na kraju ovog teksta zapitajmo se: Možemo li opisati put koji dete prolazi do konačno formirane sposobnosti da samostalno koristi računar? Ovaj put je put sličan načinu na koji dete ovladava svim ostalim produktima ljudskog razvoja i na njemu se mogu izdvojiti posebne faze.