13. Kako informaciona tehnologija pomaže DECI SA POSEBNIM POTREBAMA?

U ovom (dvanaestom) poglavlju:

Ko su deca sa posebnim potrebama?
Mogućnosti podešavanja računara u okviru operativnog sistema
Mogućnosti prilagoñavanja različitih hardverskih komponenti
Primeri programa za rad sa decom sa posebnim potrebama

Delovi teksta:


Većina autora, koji pišu o primeni informacione tehnologije u radu sa decom sa posebnim potrebama podvlače njen značaj u povećanju mogućnosti da ova deca budu uključena u redovan vaspitnoobrazovni rad sa mnogo većim uspehom nego do sada.
Naše istraživanje ovog aspekta korišćenja računara počećemo traganjem za odgovorom na pitanje: Ko su deca sa posebnim potrebama?
Jedan od odgovora na ovo pitanje nalazi se u materijalima sa seminara „Rad sa decom sa posebnim potrebama“:
„Deca sa posebnim potrebama su deca čije su osnovne životne, psihološke i socijalne potrebe u osnovi iste kao i potrebe druge dece. Posebnost potreba dece sa smetnjama u razvoju više se tiče činjenice da je za njihov razvoj potrebna posebna društvena podrška – mnogo veća, sistematska, rana, često dugotrajna, ponekad sasvim specifična, ali uvek i opšta podrška bez koje ne uspevaju da dosegnu svoj maksimum...
Kada se govori o deci sa posebnim potrebama, misli se na veći brojrazličitih grupa dece: decu koja su ometena u telesnom, mentalnom i senzornom razvoju, decu sa poremećajima ponašanja i decu sa hroničnim bolestima, decu koja su na dužem bolničkom i kućnom lečenju, decu sa emocionalnim smetnjama, zatim emocionalno lišenu decu i decu iz siromašnih, zaostalih ili kulturološki specifičnih sredina, decu bez roditeljskog staranja, zatim zlostavljanu decu, decu pogođenu ratom, izbeglu i raseljenu decu. Ali, ponekad termin „posebne potrebe“ označava i posebne, naročito posebne obrazovne potrebe darovite dece.“
Izvor: 1Milena Jerotijević, materijal sa seminara „Rad sa decom sa posebnim potrebama”, Beograd, 2006. god.

...

U tekstu se dalje navodi da danas jedno od šestoro dece u Americi ne može da prati klasičan obrazovni program zbog toga što ima teškoće koje ga u tome onemogućavaju. U istom tekstu navodi se i podatak da više od pet miliona dece od šest do 17 godina pripada deci kojoj je potrebno specifično obrazovanje i koja su u toku 1997/1998. školske godine koristila neki od oblika specijalnog obrazovanja.
Ovako veliki broj dece koja su svrstana u ovu kategoriju izaziva nedoumicu, nas koji smo nedovoljno upućeni u ovu tematiku. Nešto više od polovine dece sa posebnim potrebama od šest do 17 godina u Americi, (tačnije, 51%) čine deca koja imaju specifične probleme u učenju (prouzrokovane emocionalnim i socijalnim problemima, problemima u ponašanju i u samom toku učenja). Zatim, 21% dece ima poteškoće u govoru i govornom razvoju, 10% ove dece čine deca sa
mentalnom retardacijom, 2% dece ima probleme sa vidom i sluhom a 8% ima neke druge poremećaje.
Izvor:Ted S. Hasselbring, Candyce H. Williams Glaser „Use of Computer Technology to Help Students with Special Needs”,
http://www.futureofchildren.org


...

Pored pomenutih načina na koji se operativnim sistemom i posebno namenjenim programima računar prilagoñava potrebama različitih korisnika pomenućemo i druge mogućnosti prilagoñavanja, koje se, pre svega, sastoje u posebnim delovima hardvera koji se mogu
koristiti.

...

Nakon što smo se, ukratko, upoznali sa različitim mogućnostima da se računar i različiti hardverski delovi prilagode deci sa posebnim potrebama krenućemo u istraživanje posebnih programa koji su namenjeni za učenje i rad sa ovom decom. U tom pogledu, prvo što „pada u oči“, kada istražujemo inostrano tržište, jeste obilje mogućnosti i bogatstvo najrazličitijih programa, kao i opšte prihvatanje i prepoznavanje prednosti koje informaciona tehnologija ima u radu sa
ovom decom. Ne smemo da zaboravimo da osnovne odlike informacione tehnologije kao što su multimedijalnost i mogućnost upotrebe hiperlinka (teksta ili slike koji povezuje ili „otvara“ novi tekst ili sliku) same po sebi, jesu prilagoñene načinu na koji dete uči.

...

Na seminaru „Rad sa decom sa posebnim potrebama“ imala sam sreću da upoznam gospoñu Milenu Jerotijević, velikog borca i pregaoca u širenju ideje i realizovanju inkluzije tj. obuhvatanja dece sa posebnim potrebama u redovan vaspitno-obrazovni sistem i bila sam toliko slobodna da zatražim kratak komentar njenih iskustava i viñenja prednosti koje računar ima u radu sa autističnom decom. Evo tog komentara:
„Deca sa autizmom pokazuju izrazitu sklonost za rad na računaru. Vešti su, uče brzo da koriste računar i zahvaljujući njemu mnogo brže uče različite sadržaje nego u uobičajenim situacijama.
Za decu sa autizmom računar je posebno podsticajan za učenje govora (čak i stranog jezika) kao i za razumevanje socijalnih situacija i usvajanje socijalnih veština.“

...

Drugi program koji ćemo ovde pomenuti, jeste „Flash! Pro2“, softver namenjen deci sa autizmom. On se sastoji od preko 8.500 slika svrstanih u 65 kategorija. Evo nekoliko primera iz tog programa:
Emocije:...


Sledeći program o kome ćemo govoriti zove se „Switch it“ Hygiene. Njega je odlično opisao autor Veselin Medenica:
„Switch it! Hygiene“ je program koji služi za učenje dece predškolskog uzrasta kako da održavaju ličnu higijenu. Ovaj program se koristi u Engleskoj kao standardni deo u nastavi predškolskog
obrazovanja. Program putem slika, zvuka, teksta i animacija uči decu osnovnim aktivnostima higijene: češljanje, pranje zuba, tuširanje, oblačenje čiste odeće, higijena hrane...Svaka aktivnost (npr. pranje zuba) predstavljena je animacijom u okviru koje postoji pet delova koji imaju za cilj da auditivno i vizuelno podstaknu dete na verbalni odgovor u vidu razgovora sa nastavnikom...
Izvor:Veselin Medenica, „Upotreba savremenih informatičkih pomagala u vaspitno obrazovnom radu sa telesno invalidnom decom predškolskog uzrasta”, 10. JISA kongres 2005 godine, Herceg Novi

...

Ponekada se, pretražujući informacije na Internetu na ovu temu, možemo upoznati sa potresnim pričama i svedočenjima roditelja i dece kojima je računar promenio život. Ako, pored toga, znamo da je, u razvijenim zemljama, za svaku od pomenutih oblasti u kojim mogu biti registrovani problemi u razvoju dece, razvijen čitav niz (na stotine i hiljade) najraznovrsnijih softverskih i hardverskih rešenja onda je to dodatan razlog da budemo još zainteresovaniji za ovu temu i pokušamo da o njoj saznamo što više.

...

Delovi ovog teksta mogu se objavljivati samo uz navođenje izvora i autora.