11. Uticaj informacione tehnologije na RAZLIČITE OBLASTI DEČIJEG RAZVOJA

U ovom (jedanaestom) pogalvalju:

Osnovne oblasti razvoja deteta, načela i dugoročni ciljevi vaspitno-obrazovnog rada
Uticaj informacione tehnologije na neke od oblasti dečijeg razvoja

Delovi teksta:

Svi koji se profesionalno bave predškolskom decom znaju da je za predškolski period karakteristično da deca, koristeći sva svoja čula i umne sposobnosti, pokušavaju da upoznaju i shvate svet oko sebe.
Tokom tog perioda ona uče kroz igru i interakciju u nekoliko međusobno povezanih dimenzija svog razvoja:
fizički razvoj (motorika, govorni aparat, čula, zdravlje i higijena)
socijalno-emocionalni razvoj (odnos prema sebi i drugima, prema okolini i osećanja)
kognitivni razvoj (upoznavanje materijalnog i živog sveta, logičko matematičkih struktura, prostora, vremena i praktično korišćenje saznatog, u životu i radu)
razvoj komunikacije i stvaralaštva.

Osnovna načela kojima se vaspitači rukovode u vaspitno obrazovnom radu sa decom su načela:
celovitosti i integriteta
orjentacije ka opštijim (dugoročnim) ciljevima
praćenja i podsticanja dečijeg razvoja
aktivnosti i životnosti
dominacije igre i igrovnih postupaka
usklađenosti sa uzrasnim i individualnim karakteristikama
postepenog osamostaljivanja dece i
socijalne interakcije i kontinuiteta.

...


FIZIČKI RAZVOJ
O uticaju informacione tehnologije na fizički razvoj deteta danas
se najviše govori i piše s obzirom da informaciona tehnologija danas
najčešće nije odgovor na potrebu deteta za kretanjem. Meñutim, kako su
tehničke mogućnosti informacione tehnologije ogromne i kako one rastu
iz dana u dan, čini se da je budućnost, u svim sferama njenog uticaja,
pa i sferi pozitivnog uticaja na fizički razvoj, sve više ograničena samo
ljudskom maštom.

...

Neki od mogućih pozitivnih uticaja informacione tehnologije na fizički razvoj deteta:
Doprinos koordinaciji pokreta oko-ruka.
Doprinos razvoju sitnih mišića šake.
Doprinos razvoju percepcije.
Doprinos boljem uključivanju dece sa fizičkim nedostacima u redovne vaspitno-obrazovne grupe.
Neki autori ističu i da informaciona tehnologija prestavlja sasvim novo „dvodimenzionalno“ iskustvo za ljudski mozak već u najranijem uzrastu, što dovodi do promena u kori velikog mozga.

Neki od mogućih negativnih uticaja informacione tehnologije na fizički razvoj deteta:
nerazvijenost mišića
muskulaturne promene (najčešće problemi sa leđima i šakama)
gojaznost
bolesti očiju
problemi izazvani zračenjem računara i drugih uređaja
fotosenzitivna osetljivost


SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ
Svrstavanje informacione tehnologije u socijalni kontekst je jedan od najvažnijih uslova njenog adekvatnog korišćenja u vaspitno obrazovnim ustanovama.
U jednom od svojih tekstova objavljenih u „Prosvetnom pregledu“ bavila sam se ovim uticajem informacione tehnologije i o tome sam, pored ostalog, napisala:
„S druge strane, korišćenje informacione tehnologije bez njenog povezivanja sa socijalnim kontekstom je jedan od razloga koji mogu prouzrokovati neadekvatnu upotrebu ove tehnologije i zato je, u ovom pogledu, izuzetno važno naglasiti prednost obrazovne ustanove naspram porodice.
Nismo svi svesni činjenice da računar u vrtiću mora biti smešten u sobi u kojoj deca i vaspitači borave, a ne izdvojen u nekom posebnom prostoru. Računar u odvojenom prostoru u vrtiću je računar koji nije shvaćen na pravi način, nije integrisan u vaspitno-obrazovni proces i ne
koristi se u pravom smislu te reči, već je izdvojen kao nešto ’posebno’, a to nije i ne treba da bude“
Ovde treba napomenuti i da računar u radnoj sobi vaspitača nije sam po sebi rešenje za adekvatnu upotrebu informacione tehnologije u radu sa decom, već samo jedan od ključnih uslova. On može biti smešten i u radnoj sobi u kojoj borave deca i vaspitač a da se, opet, ne koristi adekvatno.

...

Neki od mogućih pozitivnih uticaja informacione tehnologije na socijalno-emocionalni razvoj deteta:
Povećanje socijalne interakcije
Razvoj kooperativnosti u igri
Zajedničko rešavanje problema
Razvoj samostalnosti
Razvoj svesti o sebi i drugima
Podsticanje sigurnosti u sebe
Podsticanje saosećajnosti sa drugima
Razmenu mišljenja, osećanja i iskustava sa drugom decom.

Neki od mogućih negativnih uticaja informacione tehnologije na socijalno-emocionalni razvoj deteta:
Socijalna izolacija
Umanjena samodisciplina i motivacija
Emocionalna odvojenost od sredine

Problemi koji mogu nastati vezano za agresivne sadržaje:
Povećanja agresivnih misli i osećanja.
Učenja različitih modela ispoljavanja agresivnog ponašanja.
Mogućnosti da se nasilje shvati kao metod za rešavanje konflikata i problema.
Mogućnosti da dete postane manje osetljivo na nasilje i patnju drugih.
Moguće je da deca, gledajući scene nasilja, budu podstaknuta da se ponašaju više agresivno prema drugima.
Postoji mogućnost da dete postane uplašeno tim scenama i da izgradi nerealnu sliku pravog nasilja koje postoji u stvarnom svetu.


KOGNITIVNI RAZVOJ
Poznato nam je da se dečiji razvoj od roñenja pa do otprilike sedme godine odigrava zapanjujućom brzinom. Iz mnogih tekstova, koji govore o ovoj temi, izdvojićemo rečenice:
„Postoje dokazi u svjetu da se preko 50% svih sposobnosti za učenje postižu do kraja 4. godine života“... Najbolje vreme za razvoj sposobnosti učenja je razdoblje pre polaska u školu, i to zato što se većina glavnih moždanih puteva uspostavlja u tim vitalnim godinama“.
Izvor: Gordon Dryden & Dr Jeannett Voss „Revolucija u učenju – Kako promeniti način na koji svet uči”, Timgraf, Beograd, 2004. god.

Ove činjenice nam jasno ukazuju na značaj predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U okviru ovakvog shvatanja trebalo bi sagledati i velike mogućnosti informacione tehnologije.

Neki od mogućih pozitivnih uticaja informacione tehnologije na kognitivni razvoj deteta:
Proces razvoja mišljenja
Razvoj simboličkog predstavljanja
Razvoj pažnje
Mogućnosti shvatanja suštine
Jasnije i brže klasifikacije
Donošenje odluka analizom
Razumevanje uzročno-posledičnih odnosa
Razvoj pamćenja
Podsticanje kreativnosti
Podsticanje radoznalosti
Razvoj maštovitosti
Proces rešavanja problema
Povećanje motivacije.


Neki od mogućih negativnih uticaja informacione tehnologije na kognitivni razvoj deteta su:
Smanjenje kreativnosti i kreativnog mišljenja
Smanjenje sposobnosti za maštanje
Loša koncentracija, problemi sa pažnjom i smanjenje strpljenja za rad i učenje.

...


Zatim, mora se pomenuti, da informaciona tehnologija može pružiti mogućnost da na nove načine upoznamo mišljenje deteta. Neki inostrani autori, na osnovu iskustva koje su imali kroz svoja istraživanja, nazvali su ovu tehnologiju „Prozor u dečije mišljenje“.

...


U okviru uticaja informacione tehnologije na kognitivni razvoj deteta veoma je važno da pomenemo značaj izbora adekvatnih softvera (programa) za rad sa decom. Nešto ranije pomenuli smo velike mogućnosti „open-ended“ tj. „otvorenih“ programa za rad sa decom. Ovom prilikom u kratkim crtama ćemo upoznati jedan takav softver.


...Delovi ovog teksta mogu se objavljivati samo uz navođenje izvora i autra.